یکشنبه, 03 شهریور 1398

مرحله اول

ورود به سامانه ثبت آگهی

مرحله دوم

انتخاب نوع آگهی

مرحله سوم

ورود اطلاعات آگهی

مرحه چهارم

مشاهده صورتحساب و پرداخت