دوشنبه, 27 آذر 1396

مرحله اول

ورود به سامانه ثبت آگهی

مرحله دوم

انتخاب نوع آگهی

مرحله سوم

ورود اطلاعات آگهی

مرحه چهارم

مشاهده صورتحساب و پرداخت