یکشنبه, 07 خرداد 1396

۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید واقعی عروس سرای موزا در محدوده ستارخان برگزار خواهد شد.

چهارشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵، بازدید عروس سالن زیبایی گلاریس برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵، بازدید عروس سالن زیبایی مرفه در محدوده نیاوران برگزار خواهد شد.