اگه تازه عروس باشید خوب میدونید که زیاد جایی دعوت میشین و بایدتازه عروس خوش لباسی باشین...

برای روز عروسی در صورتی که برنامه عکاسی فرمالیته نداشته باشید بهتر است...

ساقدوش های شما در روز عروسی نقش مهمی را دارند، با تمرین این ژست های زیبا خاطرات زیبایی را ثبت کنید.