سه شنبه, 28 اسفند 1397

مرحله اول

ورود به سامانه ثبت آگهی

مرحله دوم

انتخاب نوع آگهی

مرحله سوم

ورود اطلاعات آگهی

مرحه چهارم

مشاهده صورتحساب و پرداخت